Chi bộ 1 tổ chức Đại hội đảng viên lúc 13g30 ngày 25 tháng 02 năm 2020